Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

Publikacje

red. Oktawia Jurgilewicz

Dr Oktawia Jurgilewicz – dorobek naukowy

2010-2022

 1. Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego [w:] Bezpieczeństwo państwa i jednostki-analiza wieloaspektowa, M. Lorek (red.), Rzeszów 2021, s. 173-185.
 2. A Contribution to Considerations on the Phenomenon of Pedophilia in the Context of Child Safety, 2021, Journal of Security and Sustainability Issues, Vol. 11(1), ISSN 2029-7025, s. 517-523 (wsp. Kamuda D., Świerczewski Ł.).
 3. Detection of Vehicle Smuggling by the Border Guard on the Podkarpackie Section of the Polish-Ukrainian Border in 2014-2020, 2021, Journal of Security and Sustainability Issues, Vol. 11(1), ISSN 2029-7025, s. 489-496 (wsp. Delong M., Jurgilewicz M.).
 4. Problems of measuring countrys financial security, 2020, Journal of International Studies, Vol. 13(2), ISSN 2071-8330, s. 329-346 (wsp. Vasylieva T., Poliakh S., Tvaronavivienie M., Hydzik P.).
 5. Prawo cywilne (Rozdział  VII.) [w:] Zarys nauki o prawie i wiedzy o bezpieczeństwie, redakcja naukowa M. Jurgilewicz, M. Pomykała, M. Delong, D. Kamuda, Rzeszów 2020, ISBN 978-83-7934-378-2, s. 57-73, s. 129-194  (wsp. D. Florek-Klęsk, E. Kurzępa).
 6. Elementy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach, Rzeszów 2020, ISBN 978-7934-347-8, ss. 98 (wsp. A. Pacana).
 7. Management of protective infrastructure in prisons as an element increasing safety of penitentiary employees, Journal of Security and Sustainability Issues Vol. 9(3), March 2020, ISSN 2029-7017, s. 595-602 (wsp. P. Hydzik, N. Malec, J. Itrich-Drabarek).
 8. Assessment of basic elements of security system of local communities, Journal of Security and Sustainability Issues Vol. 9(2), December 2019, ISSN 2029-7017, s. 595-602 (wsp. P. Siemiątkowski, P. Tomaszewski, Z. Poplavska).
 1. Management of information security and its protection in criminal matters: case of Poland, Journal of Security and Sustainability Issues Vol. 8(3), March 2019, ISSN 2029-7017, s. 481-491 (wsp. M. Jurgilewicz).

2017-2018

 1. Prawne uwarunkowania bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych, MMR 3/2018
 2. Wybrane problemy bezpieczeństwa i higieny pracy w świetle prawa unijnego i krajowego [w:] Państwo prawo bezpieczeństwo, Tom III, Jurgilewicz, A. Baniński, N. Malec (red.), Szczytno 2017, s. 161-169.
 3. Zarządzanie bezpieczeństwem ekologicznym w Polsce w świetle wybranych zasad ochrony środowiska [w:] Rola i zadania administracji publicznej w zarządzaniu bezpieczeństwem w Polsce, Kisielnicki, T. Płusa, S. J. Rysz, J. Rajchel, K. Rajchel (red.), Rzeszów 2017, s. 447-455.
 4. Ergonomiczne stanowisko przy pracy biurowej-wybrane zagadnienia [w:] Bezpieczeństwo, Prawo,  Polityka, Jurgilewicz, T.Z. Leszczyński, N. Malec (red.), Kraków 2017, s. 81-89.
 5. Kilka uwag na temat Genetycznie Modyfikowanych Organizmów (GMO), Studia Administracyjne i Prawnicze nr 19(01)2017, s. 3-7 (I. Pigoń).
 6. Wymiar bezpieczeństwa ekologicznego kraju a polityka ekologiczna Polski [w:] W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia, Michalski, A. Bolewski (red.), Poznań 2017, s. 231-238.
 7. Obowiązki administracji obrony narodowej w zakresie ochrony środowiska, MMR nr 3/2017, Rzeszów 2017, s. 51-61.
 8. Realizacja konstytucyjnych zasad bezpieczeństwa ekologicznego na przykładzie działalności Inspekcji Ochrony Środowiska [w:] Bezpieczeństwo publiczne na terenie województwa podkarpackiego Purc-Kurowicka (red.), Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów 2017, s. 27-39.

2013-2016

 1. Rola państwa w zakresie ochrony środowiska jako gwaranta bezpieczeństwa ekologicznego, ZN WSIZiA, T. 14, nr 1 (34)2016, s. 69-83 (wsp. M. Jurgilewicz).
 2. Systemowo-prawne podstawy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, Rzeszów, 2016 (wsp. A. Pacana).
 3. Katalog podstawowych obowiązków nałożonych przez ustawodawcę na pracodawcę i pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy [w:] Rola i znaczenie państwa jako gwaranta bezpieczeństwa obywateli,  Jurgilewicz, I. Oleksiewicz (red.), Rzeszów 2016, s. 56-66.
 4. Pozwolenie zintegrowane jako forma ochrony bezpieczeństwa [w:] Formy ochrony bezpieczeństwa-aspekty prawne, Kamuda, M. Polinceusz (red.), Rzeszów 2016, s. 7-18.
 5. Prawne aspekty polityki ekologicznej Polski na tle standardów Unii Europejskiej [w:] Aktualne problemy jakości i bezpieczeństwa żywności. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Maciejowi Pompie-Roborzyńskiemu, Pomykała M., Tereszkiewicz K. (red.), Rzeszów 2016, s. 173-186 (wsp. Oleksiewicz).
 6. Działalność Inspekcji Ochrony Środowiska w obszarze identyfikacji wybranych zagrożeń biologicznych na terenie województwa podkarpackiego [w:] Współczesne zagrożenia cyberterrorystyczne i bioterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe Polski, redakcja naukowa P. Bogdalski, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel, Warszawa-Dęblin 2015, s. 564-674 (wps. M. Jurgilewicz).
 7. Bezpieczeństwo oraz polityka ekologiczna państwa a ochrona środowiska - wybrane zagadnienia [w:] Dylematy bezpieczeństwa współczesnego państwa, M. Polinceusz, M. Pomykała (red.), Rzeszów 2015, s. 156-164 (wsp. Jurgilewicz).
 8. The importance of local government in Poland- genneral issues, HSS nr 22/2015, s. 47-55.
 9. Jurgilewicz, Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych-wybrane zagadnienia [w:] Państwo prawo bezpieczeństwo, Tom I, M. Jurgilewicz, A. Babiński, N. Malec (red.), Szczytno 2015, s.117-127.
 10. Prawne aspekty ochrony powietrza w Polsce realizowane w ramach polityki Unii Europejskiej do 2020 r. [w:] Państwo prawo bezpieczeństwo, Tom II, M. Jurgilewicz, A. Babiński, N. Malec (red.), Szczytno 2015, s. 175-189 (wsp. M. Jurgilewicz).
 11. Najlepsze dostępne techniki a wybrane pozwolenia środowiskowe [w:] Nowoczesne technologie-źródło zagrożeń i narzędzie ochrony bezpieczeństwa, pod red. I. Oleksiewicz, M. Polinceusz, M. Pomykały, Rzeszów 2014, s. 142-151.
 12. Administracyjnoprawne zagadnienia ochrony powietrza, Warszawa 2014 (wsp. M. Jurgilewicz).
 13. Kilka uwag na temat znaczenia pojęcia administracji publicznej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, MMR nr 21/2014, s. 43-53 (wsp. M. Jurgilewicz, M. Ura).
 14. Kilka uwag na temat przedsiębiorstw państwowych w Polsce, Studia prawnicze i administracyjne, Warszawa 2014, s. 9-15.
 15. Zarys odpowiedzialności cywilnej w ochronie środowiska, Zeszyt Naukowy WSIZiA nr 1/2013, s. 80-86 (wsp. M. Jurgilewicz).
 16. Zarządzanie środowiskiem, Materiały pomocnicze, Rzeszów 2013 (W. Niemiec).
 17. Podstawy zarządzania, Materiały pomocnicze, Rzeszów 2013 (W. Niemiec).
 18. Państwowy monitoring środowiska jako przykład monitoringu zagrożeń środowiskowych w Polsce [w:] Współczesne zadrożenia bioterrorystyczne i cyberterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe Polski, pod red. P. Bogdańskiego, Z. Nowakowskiego, T. Płusa, J. Rajchela, K. Rajchela, Warszawa 2013, s.769-778 (wsp. M. Jurgilewicz).
 19. Aspekty zarządzania środowiskiem w praktyce inżynierskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2013 (wsp. W. Niemiec, A. Pacana, M. Jurgilewicz).
 20. Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych-wybrane zagadnienia, Czasopismo: Studia prawnicze i administracyjne, Warszawa 2013, s.43-47.

 

 

DOROBEK NAUKOWY PRZED UZYSKANIEM

STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA

 1. Wybrane instrumenty ochrony środowiska [w:] Uwarunkowania prawne wpływające na wartość ekonomiczną nieruchomości. Wpływ zanieczyszczenia środowiska na wartość ekonomiczną nieruchomości, Rzeszów 2012, s.175-201.
 2. Historia ochrony środowiska, ZN WSIZiA nr 1/2012, s. 191-199.
 3. Rola Policji w ochronie bezpieczeństwa ekologicznego - wybrane zagadnienia [w:] Prawne aspekty ochrony bezpieczeństwa państwa pod red. M. Pomykały i J. Rajchela, Rzeszów - Warszawa 2012, s. 60 – 77 (wsp. Jurgilewicz).
 4. Fees for environmental protection - selected topics, ZN WSIZiA nr 2/2012, s.132 – 140 (wsp. M. Jurgilewicz).
 5. Koncepcja zasady partycypacji publicznej jako przykład udziału społeczeństwa w zarządzaniu środowiskiem, ZN WSIZiA nr 3/2012, s.97-107 (wsp. M. Jurgilewicz).
 6. Wybrane zagadnienia roli Policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości o charakterze terrorystycznym, Warszawa 2012, s. 558-572 (wsp. M. Jurgilewicz).
 7. Wokół problematyki źródeł zanieczyszczeń powietrza, ZN WSIZiA nr 4/2012, s. 107-112 (wsp. M. Jurgilewicz, W. Kowalewska).
 8. Pozwolenie zintegrowane jako prawna forma działania administracji stosowana w ochronie środowiska, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Ekonomia i Nauki Humanistyczne, Z.19, nr 2/2012, s. 33-39 (wsp. M. Jurgilewicz).
 9. Prawne podstawy zarządzania środowiskiem jako jeden z elementów systemu bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce, [w:] Wybrane problemy przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego pod red. I. Oleksiewicz i M. Polinceusz, Rzeszów, 2012, s.130-148 (wsp. M. Jurgilewicz).
 10. Rola i znaczenie bezpieczeństwa powszechnego a ochrona praw człowieka [w:] Prawo dostępu do służby zdrowia a bezpieczeństwo państwa pod red. I. Oleksiewicz, M. Pomykały i J. Rajchela, Rzeszów 2011, s. 94-106.
 11. Wzrost zanieczyszczenia środowiska w zimie, ZN WSIZiA nr 1/2011, s. 247-255.
 12. Gospodarcze wykorzystanie odpadów, ZN WSIZiA nr 2/2011, s. 119 - 128.
 13. Czynniki społeczne i instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska, ZN WSIZiA nr 3/2011, s. 270 - 278.
 14. Legal aspects of emissions into the environment, ZN WSIZiA nr 4/2011, s. 143 - 148.
 15. Era globalizacji. Współczesne zagrożenia i wyzwania w zakresie bezpieczeństwa [w:] Kształtowanie systemu prawa w zakresie bezpieczeństwa środowiska naturalnego pod red. I. Oleksiewicz, M. Polinceusz, M. Pomykały i J. Rajchela, Rzeszów 2011, s. 35-51.
 16. Zadania organów administracji publicznej i przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami, Zeszyt Naukowy Politechniki Rzeszowskiej nr 282, Ekonomia i Nauki Humanistyczne z. 18, Rzeszów 2011, s. 135 - 147.
 17. Wybrane zagadnienia ochrony środowiska w turystyce [w:] Edukacja ekologiczna. Konflikty ekologiczne pod red. W. Niemca i S. Sadowskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej Rzeszów-Nowy Sącz 2010, s. 201 - 237.
 18. Państwo jako gwarant ochrony zdrowia obywateli, ZN WSIZiA nr 2/2010, s. 250-259.
 19. Edukacja ekologiczna, ZN WSIZiA nr 3/2010, s. 228 - 237.
 20. Wybrane prawne aspekty współpracy europejskiej [w:] Aspekty prawne ochrony środowiska w Polsce na tle standardów europejskich pod red. I. Oleksiewicz, M. Pomykały i J. Rajchela, Rzeszów 2010, s. 102 - 116.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję